Regulamin rozgrywki

I. WARUNKI OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji przez Użytkowników za pośrednictwem witryny www.secretoescaperooms.pl i www.lockme.pl oraz zasady korzystania z pokoi zagadek – Secreto Escape Rooms Sp. z o.o.
Przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz stosowanie się do poleceń obsługi obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie rozgrywki Secreto Escape Rooms, której operatorem jest Secreto Escape Rooms Sp. z o.o., Lubicz 10/1, 31-504 Kraków, e-mail: kontakt@secretoescaperooms.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rezerwacji, zawarcia umowy i jej realizacji. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Planowany termin usunięcia danych osobowych to okres 3 lat po wykonaniu umowy.
W związku z przetwarzaniem Twoich danych, będą przysługiwać Ci następujące uprawnienia: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podawanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rezerwacji.
Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie www.lockme.pl zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.
Dokonując rezerwacji na stronie www.secretoescaperooms.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby informacyjne i promocyjne na stronie internetowej firmy Secreto Escape Rooms Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
Na teren rozgrywki Secreto Escape Rooms wstęp mają gracze w formie zorganizowanej grupy, po uprzednim zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowaniu regulaminu podczas rezerwacji.
Z rozgrywki W Secreto Escape Rooms Sp. z o.o. korzystać mogą osoby:
a) które ukończyły 18 lat – samodzielnie, na własną odpowiedzialność
b) które ukończyły 16 lat – pod opieką osoby pełnoletniej, na jej odpowiedzialność

Jednocześnie ze scenariusza może korzystać jedna grupa, składająca się z maksymalnie 5 osób.
Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków psychoaktywnych lub innych środków odurzających mogących mieć wpływ na prawidłową pracę organizmu ludzkiego, mają całkowity zakaz wstępu na teren rozgrywki Secreto Escape Rooms Sp. z o.o. zlokalizowanej przy ul. Lubicz 10/1 w Krakowie
W przypadku uczestnictwa w grze przez krótszy czas, niż przewiduje formuła scenariusza rozgrywki, nie przysługuje prawo do żądania obniżenia ceny za rozgrywkę.
W trakcie gry uczestnicy przejmują odpowiedzialność za powierzony im sprzęt, scenografię, elementy wyposażenia rozgrywki oraz wszelkie szkody materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania się do niniejszego Regulaminu.
Secreto Escape Rooms Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody niemajątkowe na osobie i na osobach trzecich oraz majątkowe wyrządzone przez uczestnika.
Uczestnik rozgrywki zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Operatora gry za szkody majątkowe i niemajątkowe wyrządzone mu w czasie uczestnictwa w rozgrywce.
W przypadku uszkodzenia sprzętu, scenografii oraz elementów wyposażenia rozgrywki Uczestnik może zostać obciążony kosztami naprawy.
Osoby przebywające na terenie rozgrywki i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób uczestniczących w rozgrywce, a także osób nie stosujących się do niniejszego Regulaminu lub poleceń obsługi, mogą zostać usunięte z terenu rozgrywki przy jednoczesnym uregulowaniu należnych opłat.
W pokojach zagadek nie dopuszcza się:
– wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,
-dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
- używania elementów wyposażenia niezgodnie z ich przeznaczeniem,
– używania rozwiązań siłowych
– niszczenia i nieszanowania elementów wyposażenia oraz zagadek
Bezwzględnie zabronione jest nagrywanie oraz robienie zdjęć w trakcie trwania rozgrywki oraz po jej zakończeniu.
Obowiązkiem Uczestników biorących udział w rozgrywce jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawianych rzeczy osobistych. Obsługa oraz kierownictwo Secreto Escape Rooms Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.
Na terenie rozgrywki obowiązuje całkowity zakaz używania prywatnych latarek, telefonów komórkowych, aparatów, kamer oraz innych źródeł światła.
Rzeczy znalezione na terenie rozgrywki należy przekazać obsłudze niezwłocznie po zakończeniu gry. Rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela wydaje się w okresie do dwóch tygodni od daty pozostawienia.
Obsługa Secreto Escape Rooms może odmówić przyjęcia klientów, jeśli ich spóźnienie jest większe niż 10 minut względem godziny rezerwacji.

II. REZERWACJA TERMINU ROZGRYWKI
Rezerwacja następuje za pośrednictwem witryny internetowej www.secretoescaperooms.pl lub www.lockme.pl
Rezerwacja wybranego terminu następuje poprzez wykonanie następujących czynności:
a) wyboru scenariusza rozgrywki,
b) wyboru dnia oraz godziny rezerwacji,
c) podanie prawdziwych danych osobowych osoby rezerwującej, tj. Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail
d) zaakceptowanie Regulaminu rozgrywki oraz warunków niezbędnych do kontynuowania procesu rezerwacji
e) potwierdzeniu rodzaju płatności za rozgrywkę
f) potwierdzeniu rezerwacji poprzez kliknięcie przycisku „Rezerwuję”
g) zapoznanie się ze szczegółami dokonanej rezerwacji
Użytkownik, który dokonał rezerwacji, w przeciągu 30 minut otrzyma potwierdzenie jej przyjęcia, wraz z instrukcją dalszego postępowania, w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres mailowy podany w formularzu rezerwacji.
W przypadku nieotrzymania potwierdzenia rezerwacji, uprasza się Osobę rezerwującą o kontakt telefoniczny z pracownikiem Secreto Escape Rooms, pod numerem telefonu przypisanym do scenariusza, a dostępnym bezpośrednio na stronie www.secretoescaperooms.pl w zakładce „Kontakt”.
Osoba dokonująca rezerwacji terminu rozgrywki zobowiązana jest do przekazania treści niniejszego Regulaminu pozostałym członkom grupy biorącym udział w rozgrywce.
Użytkownicy proszeni są o pojawienie się na miejscu w terminie i danej godzinie wskazanej w mailu potwierdzającym rezerwację.
Obsługa Secreto Escape Rooms zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w przypadku podejrzenia podania nieprawidłowych danych przez Rezerwującego.
Użytkownik dokonujący rezerwacji ma prawo odwołać ją maksymalnie 24h przed rozpoczęciem zabawy poprzez informację mailową. W przypadku wcześniejszego opłacenia rezerwacji, zwrot kwoty zapłaconej nastąpi w terminie do dwóch dni roboczych. W przypadku rezygnacji w terminie poźniejszym niż minimum 24h przed rozpoczęciem zabawy, rezerwacja nie może zostać przeniesiona ani usuniętą. 

III. PŁATNOŚĆ
Płatność za wybraną rozgrywkę uiszcza się po jej ukończeniu, jedynie w formie gotówki lub za okazaniem oficjalnego, ważnego vouchera z góry przypisanego do wybranej wersji rozgrywki.
Ceny wskazane na stronie www.secretoescaperooms.pl są kwotami zawierającymi odpowiednie podatki obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Pełna należność za korzystanie z zabawy musi być uregulowana zaraz po zakończeniu rozgrywki. Na żądanie Uczestnika wystawiana jest faktura.

IV. BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Osoba biorąca udział w rozgrywce oświadcza, że jest świadoma faktu monitorowania rozgrywki przez obsługę w zakresie audio i/lub wideo. Nagrania przechowywane są przez Operatora nie dłużej niż 14 dni.

Osoba biorąca udział w grze jest zobowiązana zgłosić obsłudze rozgrywki wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, uwagi, zarówno co do stanu technicznego wyposażenia rozgrywki jak i co do własnego stanu zdrowia, samopoczucia lub jakiekolwiek inne niepokojące objawy.
Na terenie rozgrywki zabrania się:
– biegania, skakania, czołgania oraz wchodzenia na ścianki i pozostałe konstrukcje,
– agresywnego zachowania oraz używania przemocy fizycznej w stosunku do pozostałych uczestników zabawy,
– wnoszenia przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu innych Graczy.
Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z rozgrywki ze szczególną ostrożnością,
Korzystanie z usług Secreto Escape Rooms pod wpływem alkoholu bądź innych używek jest zakazane. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania/przerwania gry jeśli istnieje podejrzenie (w ocenie subiektywnej), że użytkownicy mogą znajdować się pod wpływem któregoś z w/w środków.
Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych uczestników zabawy oraz stanowi sanitarno-higienicznemu obiektu, w szczególności:
a) przebywanie w stanie wskazującym na stan zatrucia pokarmowego,
b) wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz środków odurzających
c) palenie tytoniu i używanie otwartego ognia
d) wnoszenie opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów
e) zaśmiecanie i zanieczyszczenie terenu rozgrywki
f) niszczenia urządzeń i elementów wyposażenia rozgrywki, w tym elementów scenografii oraz elementów konstrukcyjnych
g) wnoszenie przedmiotów utrudniających komunikację
h) hałasowanie oraz przeszkadzanie innym uczestnikom rozgrywki
i) korzystanie z urządzeń wyposażenia rozgrywki oraz elementów scenografii niezgodnie z ich przeznaczeniem
j) korzystanie z rozgrywki i dokonywanie jakiejkolwiek modyfikacji scenografii oraz przemieszczania wyposażenia ruchomego bez zgody obsługi
k) stosowania rozwiązań siłowych, wchodzenie na meble i inne elementy wyposażenia
Udział w grze niewskazany jest osobom cierpiącym na choroby serca, klaustrofobię, nyktofobię, epilepsję, będącym w trakcie leczenia psychiatrycznego.
W przypadku podejrzenia jakiejkolwiek awarii elementów wyposażenia rozgrywki należy bezzwłocznie poinformować obsługę rozgrywki za pomocą krótkofalówki SOS. Samodzielne usuwanie awarii jest zabronione.
Użytkownicy w razie nieprzewidzianych sytuacji zobowiązani są powiadomić organizatora rozgrywki, za pomocą źródła kontaktu udostępnionego przed rozpoczęciem rozgrywki, o zaistniałej sytuacji
Na terenie rozgrywki nie zapewnia się stałej opieki medycznej.

V. KARTY PODARUNKOWE
Wartość Karty Podarunkowej nie podlega zamianie na gotówkę
W wypadku zgubienia Karty Podarunkowej nie będzie wystawiony duplikat
Karty Podarunkowe wystawiane są na jednorazowe wejście
Zamówienie na Karty Podarunkowe należy składać telefonicznie lub po przez kontakt mailowy kontakt@secretoescaperooms.pl
W celu skorzystania z Karty Podarunkowej należy zarezerwować wybrany termin na stronie www.secretoescaperooms.pl oraz okazać kartę podarunkową przed rozpoczęcie rozgrywki.
Okres ważności Karty Podarunkowej wynosi 2 miesięce od dnia wystawienia
Niewykorzystana wartość Karty Podarunkowej nie podlega zwrotowi
Nabycie Karty Podarunkowej nie oznacza rezerwacji terminu rozgrywki Secreto Escape Rooms
W sprawach nieuregulowanych ninejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Regulaminu Ogólnego i Regulaminu Odpłatności

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Każdy obiekt rekreacyjny lub sportowy jest obiektem podwyższonego ryzyka urazowego, dlatego podczas jakichkolwiek aktywności należy wykazać się szczególną ostrożnością i koncentracją uwagi w podejmowanych działaniach.
Personel zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu lub uczestnictwa w grze bez podania wyjaśnień.
Obsługa Secreto Escape Rooms może zmienić godzinę zarezerwowanej rozgrywki bez podania powodu
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Info

kontakt@secretoescaperooms.pl
784 071 439
Lubicz 10/1 (1 piętro), Kraków

Dołącz do nas

Zostań fanem

Szybki kontakt

Mapa dojazdu

facebook-officialenvelopephonemap-markerarrow-right